Menu

whatsappGizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ÖZKÖSEOĞLU PASLANMAZ KİMYA TESİSLERİ MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Özköseoğlu Paslanmaz Kimya Tesisleri Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirket’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya Mobil İmza ile imzalanarak Şirket’e kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • E-posta adresi ile veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla,

tarafımıza iletilebilecektir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) ………………… Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat ……… Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-posta adresi ile (İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kvkk@....... E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla [BİK-KEP-adres]   E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirket tarafından duyurulacaktır.


Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim-Soyisim:  
TC Kimlik No:  
Yabancılar için Uyruk/Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası:  
Telefon Numarası:  
Eposta:  
Adres:  

 

B. Lütfen Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

□ Ziyaretçi/Müvekkil □ Mevcut Çalışanım
□ Tedarikçi/Müşteri □ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih:
□ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar:
□ Diğer:
□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz
□ Diğer:
Kurum içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:
Konu:
 

 

C. Lütfen KVK Kanunu madde 11 kapsamındaki talebinizi/taleplerini işaretleyiniz:
□ a. Kişisel verimin/verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum
□ b. Kişisel verilerim işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep ediyorum
□c.Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılp kullanılmadığığını öğrenmek istiyorum
□ ç. Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığını üçüncü kişileri bilmek istiyorum
□ d. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması sebebiyle bunların düzeltilmesini istiyorum (açıklama: ………………….)
□ e.Kişisel verilerimin madde 7 kapsamında silimnmesini veya yok edilmesini istiyorum
□ d ve e seçenekleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirim yapılmasını istiyorum
□ İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkması sebebiyle itiraz etmek istiyorum
□ Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğramış olduğumz zararların giderilmesini talep ediyorum (açıklama: …………………. )


D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.
□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
□ Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirket ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirket ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirket, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

Özköseoğlu Paslanmaz Kimya Tesisleri Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ("KVKK") kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, KVKK 'da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?
Veri Sorumlusu olarak sizlere hizmet sağlayabilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve bu kapsamda kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz yurt dışı ve yurt içinde birlikte çalışmakta olduğumuz iştiraklarımız, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?
Veri Sorumlusu ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Veri Sorumlusu standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?
Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi KVKK 'ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK Md. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvurarak aşağıda sayılmış olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 


KULLANIM KOŞULLARI

WEB SİTESİ HAKKINDA

Özköseoğlu Paslanmaz Kimya Tesisleri Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. (bundan söyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından, https://ozkoseoglu.net/# web sitesi (“Site”) kullanıma açılmıştır. Site’ye erişim sağlayan ve/veya kullanan ve/veya yararlanan tüm gerçek ya da tüzel kişilerin (“Kullanıcı”) sitenin her türlü kullanımı için geçerli olan işbu Kullanım Koşulları metnini dikkatle okuması gerekliliği bulunmaktadır.

Kullanıcılar işbu Politikayı okuyarak Site kapsamındaki kullanım ve bilgi paylaşımı konusunda gerekli bilgilendirmenin gerek Türk Hukuku kapsamındaki mevzuatlar (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair) gerekse de genel etik ilkelerine uygun olarak kendilerine yapıldığını kabul etmektedir. Şirket olarak bizler için verdiğiniz bilgilerin korunması ve gizliliği büyük önem taşımaktadır. İnternet tarafından sunulan birçok olanak ve risk nedeniyle Sitemizin kullanımıyla ilgili tarafınıza ait bilgilerin korunmasına yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak tarafınızı bilgilendirmek istemekteyiz. 

KULLANICI TARAFINDAN PAYLAŞILAN BİLGİLER HAKKINDA 

Site kullanıcıları, Site kapsamında sair şekillerde kendi açık rızaları dâhilinde tarafımız ile paylaştıkları tüm ticari ve/veya kişisel bilgilerin (“Bilgi”) kendilerine ait olduğunu, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederler. Bahse konu bilgilerin başka bir üçüncü kişi ya da kuruma (“Üçüncü Partiler”) ait olması halinde Şirket, kullanıcının üçüncü partilere ait bu bilgileri ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca gerekli bilgilendirme ve rıza neticesinde Şirket ile paylaştığını kabul edecek olup herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluk kabul etmeyeceğimizi bildirmek isteriz. 

Şirket olarak site üzerinden toplanan bilgileriniz kapsamında sizlere ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca kademeli olarak bilgilendirmeler sunarak bilgilerinizi tutmamızdaki hukuki sebebimizi, hangi maksatlar ile bilgilerinizi kullandığımızı, hangi kişi ve/veya kurumlara aktardığımıza ve dair detaylı bilgilendirmeleri sağlıyor olacağız. 

KULLANICI BİLGİSİ 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında işbu sözleşmenin tarafı olabilme ve kişisel verilerin işlenebilmesi için rıza verebilme yaşı 18 olup, siteyi kullanan kullanıcının 18 yaşından büyük olduğu kabul edilir.  Kullanıcının siteyi kullanması için en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Kullanıcının 18 yaşından küçük olması halinde yasal temsilcisinin/velisinin izni ile siteyi kullandığı kabul edilecektir. 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK    
Site ve bağlantılı olarak tarafınızdan toplanan tüm kişisel bilgiler gizlilik politikasında belirtilmiştir. Lütfen siteyi kullanmadan önce politikayı okuyunuz. İncelemek için tıklayınız. 

MÜLKİYET
Site içerisinde yer alan sanat eserleri, fotoğraflar, grafikler, ses klipleri, video klipler, metinler ve ticari markalar (kısaca “içindekiler”) dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Site aracılığı ile kullanıma sunulan tüm içerikler Kulübe ve/veya lisans verenlerin mülkiyetindedir. İçerikler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bağlı düzenlemeler ile Türkiye’deki ilgili mevzuatlar kapsamında korunmaktadır. 

Site Mülkiyeti
Sitede yer alan mülkiyet başlığı içerisinde bahsi geçen tüm içerikler Kulübe ait olup bunların izinsiz olarak tamamının veya bir kısmının başka platformlarda/sitelerde vb. yerlerde kopyalanması, dağıtılması, satılması, paylaşılması, ticari amaçlı kullanılması, tersine mühendislik yapılması ve her türlü hukuka aykırı fillerde kullanılması yasaktır. 


BAĞLANTI SİTELERİ HAKKINDA 

İşbu Site’nin yasal sahibi Şirket olup site kapsamındaki içerik ve/veya çeşitli öğelerin yasal hakları ise bazı hallerde Şirket’e bazı hallerde ise üçüncü partilere aittir. Site’nin herhangi bir şekilde kopyalanması, içeriğinin ya da öğelerinin izinsiz alınması ya da taklit edilmesi ilgili yasal mevzuatlar temelinde yasak olup yasal hak sahibinin iznine tabidir.  

Site, üçüncü partilerin sitelerine bağlantılar içermektedir. Şirket, üçüncü partilere ait site ve/veya içerikler kapsamında herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğini ve kullanıcının bunlardan dolayı yaşayabileceği herhangi bir zarardan dolayı da sorumlu tutulamayacağını bildirmektedir.  

WEB SİTESİ DEĞİŞİKLİKLERİ 

Şirket dilediği zaman işbu Politikayı, site kapsamında yer alan her türlü hukuki ve/veya sair metni, herhangi bir teknik unsuru, içeriği ya da özelliği değiştirebilecektir. Bahse konu her türlü değişiklik Site’de yayınlanması ile birlikte geçerli sayılacak olup işbu değişikliklere ilişkin gerekli inceleme ve okumaların yapılması kullanıcıların şahsi sorumluluğunda olup Şirket’ın bu kapsamda herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu söz konusu değildir. 

TAZMİNAT
Kullanıcı, yerel yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, Şirket’i, ortaklarını, iştiraklerini, danışmanlarını, tedarikçilerini, sağlayıcılarını, memurlarını, direktörlerini, çalışanlarını, üçüncü taraflarını ve temsilcilerini her türlü iddia, eylem, talepten ve bunlara karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul eder. Aşağıdakilerden kaynaklanan zararlar, yükümlülükler, kayıplar, yükümlülükler, maliyetler, borçlar ve masraflar (avukat ücretleri dahil) tarafınıza ait olacaktır: (a) kullanıcı olarak sakladığınız, çoğalttığınız, görüntülediğiniz, dağıttığınız veya başka bir şekilde aracılığıyla kullanıma sunduğunuz herhangi bir İçerik dahil olmak üzere Siteye erişiminiz veya kullanımınız. Site; (b) Hizmet Şartları ve ilgili politikaların herhangi bir şartını ihlal etmeniz; (c) herhangi bir telif hakkı, mülkiyet veya gizlilik hakkı dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeniz; veya (d) gönderdiğiniz İçeriğin üçüncü bir tarafa zarar verdiğine dair herhangi bir iddia. 

Kullanıcı, işbu sözleşmeye icrai ve/veya ihmali olarak aykırı hareket etmesi durumunda Şirket’ya, kullanıcılarına, üçüncü kişilere vereceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul eder.  Kullanıcının sebebiyet verdiği zararların bir kısmını veya tamamını Şirket’nın ödemek zorunda kalması halinde her türlü bedeli rücu hakkı saklıdır. 

GARANTİ     
Site, Şirket ve ortakları, iştirakleri, danışmanları, tedarikçileri ve sağlayıcıları tarafından "olduğu gibi" sağlanmaktadır ve siteyi kullanımınızın riski tamamen kullanıcıya aittir. Şirket ve ortakları, bağlı kuruluşları, danışmanları, tedarikçileri veya sağlayıcıları hiçbir sitenin işletimi, içeriği veya site tarafından veya site üzerinden sağlanan herhangi bir bilgi ile ilgili herhangi bir beyan veya garanti vermez. Şirket, sitenin içeriğinin doğruluğu veya eksiksizliği ya da siteye bağlı herhangi bir sitenin içeriğine ilişkin herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır ve herhangi bir hata veya sorumluluk kabul etmemektedir.

SORUMLULUK
Uygulanabilir yasaların izin verdiği en geniş ölçüde; Şirket, ortakları, iştirakleri, danışmanları, tedarikçileri veya sağlayıcıları hiçbir durumda doğrudan veya dolayı olmak üzere hiçbir türlü zarardan sorumlu olmayacaktır.

İLETİŞİM 

Şirket ile ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi paylaşmak veya sorularınızı yönlendirmek için bizimle Site’nin “İletişim” bölümünden ya da doğrudan ….. e-posta adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİRİŞ
Bu gizlilik politikası (bu "Gizlilik Politikası"), Özköseoğlu Paslanmaz Kimya Tesisleri Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Şirket", "biz" veya "biz") çevrimiçi bilgi uygulamalarını ve sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan verilerin bu yöntemle ilgili yapabileceğiniz seçimleri açıklamak için sağlanmıştır. Veriler ("Kişisel Veriler") ŞİRKET web sitelerinde ("Site") toplanır ve kullanılır. ŞİRKET olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı düzenlemelere uygun olarak hareket etmekteyiz.  


Bu Gizlilik Politikasının resmi dili Türkçe olacaktır. Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir çevirisi yalnızca referans amaçlı olacaktır. Herhangi bir çelişkili şartla ilgili herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, Türkçe dilinde bu Gizlilik Politikasının şartları, buradaki tüm çevirilerin tüm şartlarının yerine geçecektir.

Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı ve Kişisel Verilerinizi nasıl toplayacağımızı, kullanacağımızı ve işleyeceğimizi anlamak için lütfen bu politikayı dikkatlice okuyun. Bu Gizlilik Politikasını genel olarak veya herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, Siteye erişmemelisiniz. Bu Gizlilik Politikası, yukarıda listelenen geçerlilik tarihinden itibaren geçerlidir ve aşağıda "ŞİRKET Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler" bölümünde belirtildiği gibi değiştirilebilir.


TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER
Sitenin web sunucuları, Site'ye kullanıcı ziyaretleri sırasında standart internet günlük bilgilerini toplar. Bu bilgiler, performans ve güvenlikle ilgili işlevler dahil olmak üzere Site ile ilgili sorunların giderilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Site, sunucu günlüklerine ek olarak, IP adresinizin anonimleştirilmiş bir sürümü de dahil olmak üzere istatistiksel kullanım ve telemetri bilgileri gibi bilgi parçalarını toplayarak kullanıcıların Siteye nasıl eriştiğini ve Siteyi nasıl kullandığını değerlendirmemize yardımcı olmak için Google Analytics hizmetini kullanır. Bu bilgiler, Siteye ne zaman erişildiği, ziyaretçileri Siteye yönlendiren sayfalar ve Sitenin nasıl kullanıldığını ve nasıl olabileceğini anlamamıza yardımcı olan diğer bilgiler gibi Sitenin işleyişi ve kullanımı hakkında toplu istatistikler oluşturmak için kullanılır. 


Birçok hizmet gibi, Google Analytics de, bizim durumumuzda olduğu gibi, kullanıcıların Sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanıldığı kullanıcı etkileşimlerini izlemek için birinci taraf çerezleri kullanır. Bu bilgiler, raporları derlemek ve Sitemizi geliştirmemize yardımcı olmak için kullanılır. Raporlar, bireysel ziyaretçileri tanımlamadan web sitesi eğilimlerini açıklar. Sitemizi nasıl ziyaret ettiğinizi etkilemeden Google Analytics'ten çıkabilirsiniz - kullandığınız tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından izlenmemeyi tercih etme konusunda daha fazla bilgi için şu Google sayfasını ziyaret edin: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout .


Genel olarak, Siteyi ziyaret ettiğinizde, yalnızca tesadüfen IP adresiniz gibi bilgileri ve / veya tarayıcınız veya bilgisayar cihazınız hakkında size Siteye erişim ve uygun içerik sunmamızı sağlayan bilgileri toplarız. Bununla birlikte, kaydolmak, bağış yapmak, bizimle iletişime geçmek, haber ve güncellemeleri talep etmek veya Site aracılığıyla diğer işlemleri gerçekleştirmek için ek Kişisel Veriler sağlamanız gereken sayfalar vardır.


Bu tür Kişisel Veriler şunları içerecektir:

 • Ad, adres, web sitesi adresi, sosyal medya tanıtıcısı ve iletişim bilgileri;
 • Organizasyon (kuruluşun adı, web sitesi, telefon numarası ve adresi dahil), çalışma alanları, diller ve konum;
 • Yanıtlamayı kabul ettiğiniz herhangi bir form ve/veya anketin sonuçları.


Ayrıca Site, İş başvurusu aracılığıyla bir istihdam başvurusunun bir parçası olarak Kişisel Verilerinizi sunmanıza olanak tanır . Bu tür Kişisel Veriler şunları içerir:

 • İsim, iletişim bilgileri, iş deneyimi, eğitim nitelikleri, istihdam için başvurduğunuz ülkede çalışabilme kabiliyeti ve İş Panosuna göndermeyi veya yüklemeyi seçtiğiniz tüm bilgiler.
 • Hakemler ve işe alım görevlileri gibi başvurunuzla bağlantılı olarak üçüncü taraflardan bilgi alıyoruz.

Ayrıca bize başka kişilerle ilgili Kişisel Verileri de sağlayabilirsiniz, örneğin bir Arkadaşı aday göstermek veya birisini istihdam için tavsiye etmek için. Bu sürecin bir parçası olarak, sizin dışınızdaki kişiler hakkında bize isim, iletişim bilgileri, konum, organizasyon, çalışma alanları ve diğer ilgili bilgiler gibi Kişisel Verileri sağlamanız gerekecektir. Söz konusu kişinin Kişisel Verilerini göndermeden önce bizimle paylaşmak için onay aldığınızı ve aldığınızı kabul ve teyit edersiniz. ŞİRKET, sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bu onayı aldıktan sonra 1 (bir) ay içinde onaylayacaktır. Onay onayının olmaması durumunda ŞİRKET bu tür Kişisel Verileri silecektir.


TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KULLANIRIZ
Size yanıt vermek ve ürünlerimizin ve organizasyonumuzun düzgün çalışmasını sağlamak meşru menfaatlerimiz dahilinde olduğu için, bilgilerinizi şu amaçlarla kullanacağız: bağışları işlemek, kuruluşumuz hakkında istenen bilgileri sağlamak, istihdam adaylarını değerlendirmek, diğer adayları değerlendirmek, yanıt vermek ŞİRKET personeli ile bilgi veya bağlantı talepleri ve tarafınızca gönderilen anket yanıtlarını işleme. 


Site içerisinde ŞİRKET bünyesinde yer alan diğer sitelere yönlendirilebilirsiniz. Toplanan kişisel veriler ŞİRKET grup şirketleri ile paylaşılmaktadır. 


Ayrıca, Siteyi iyileştirmek ve Site içeriğinin siz ve cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak için topladığımız Kişisel Verileri şu amaçlar için kullanacağız: Siteyi yönetmek ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistiksel ve anket amaçları dahil olmak üzere dahili işlemler için veya Siteyi güvenli ve emniyetli tutmak için.


İzin vermeniz şartı ile Kişisel Verilerinizi, haber bültenleri ve pazarlama bilgileri dahil olmak üzere sizinle ilgili olacağını düşündüğümüz bilgileri size göndermek için kullanacağız. Bu izni, bu tür sağlanan "abonelikten çık" bağlantısını kullanarak veya ……@...... adresinden bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz .


Kişisel Verileri ortaklarımız, bağlı kuruluşlarımız, danışmanlarımız ve sağlayıcılarımızla paylaşacağız. Bu kuruluşlarla yaptığımız sözleşmeler, Kişisel Verilerinizi gizli tutmalarını ve Kişisel Verilerinizi yalnızca işlevlerini yerine getirmek için gereken ölçüde kullanmalarını ve başka herhangi bir amaçla kullanmamalarını gerektirir. Ayrıca bizim adımıza işlevleri yerine getirmeleri için diğer şirketler ve bireylerle (toplu olarak Hizmet Sağlayıcılar) sözleşme yaparız:

 • Kredi kartı işlemlerini güvenli bir şekilde işlemek için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları olan …………… kullanıyoruz. …………….’nın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen …………. bakınız ;
 • Standart internet günlüğü bilgilerini ve ziyaretçi davranış kalıplarının ayrıntılarını toplamak için üçüncü taraf bir hizmet olan Google Analytics kullanıyoruz. Bunu, sitenin çeşitli bölümlerine gelen ziyaretçi sayısı gibi şeyleri bulmak için yapıyoruz. Bu bilgiler yalnızca kimseyi tanımlamayacak şekilde işlenir. Web sitemizi ziyaret edenlerin kimliklerini bulmak için Google'ın herhangi bir girişimde bulunmayız ve izin vermeyiz. Google Analytics gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Gizlilik Politikasına bakın ;
 • Site aracılığıyla güvenli bir şekilde gönderilen form verilerini işlemek için üçüncü taraf bir sağlayıcı olan …………..'yi kullanıyoruz. ……….’nin gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, Gizlilik Politikasına bakın ;
 • İletişimlerimizi kolaylaştırmak, bağışları kaydetmek ve adaylıkları işlemek için kullandığımız kurucu verileri yönetmek için bir üçüncü taraf sağlayıcı olan …………..'yi kullanıyoruz. ……….’nin gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, Gizlilik Politikasına bakın ;
 • E-posta iletişimlerimizi iletmek için üçüncü taraf bir sağlayıcı olan…………..'yi kullanıyoruz. İletişimlerimizi izlememize ve geliştirmemize yardımcı olmak için endüstri standardı teknolojileri kullanarak e-posta açma ve tıklamalar hakkında istatistikler topluyoruz. . ……….’nin gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, Gizlilik Politikasına bakın ;
 • Web sitemizi barındırmak için üçüncü taraf bir hizmet olan . …………..'yi kullanıyoruz. Site altyapısıyla ilgili sorunları gidermemizi sağlamak için tesadüfen standart internet günlüğü bilgilerini topluyoruz ……….’nin gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, Gizlilik Politikasına bakın ;
 • Siteyi güvence altına almak ve performansı hızlandırmak için üçüncü taraf bir hizmet olan …………..'yi kullanıyoruz. ……….’nin gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, Gizlilik Politikasına bakın ;
 • İş adayı izleme işlevi sağlamak için üçüncü taraf bir hizmet olan …………..'yi kullanıyoruz. ŞİRKET'da istihdam için başvuran adaylar hakkında kişisel veriler ve sizi istihdam için tanımlama ve değerlendirme, niteliklerinizi belirleme ve doğrulama, referansları kontrol etme, size eşleşen yeni pozisyonlar hakkında bildirimler de dahil olmak üzere sizinle iletişim kurma gibi yardımcı bilgiler gibi yardımcı bilgiler topluyoruz. İlgi alanınız veya profiliniz ve başarılı bir adaysanız, sizin için ve istatistiksel amaçlarla bir istihdam kaydı oluşturun.

Bu Hizmet Sağlayıcıların Kişisel Verilerinizi gizli tutmasını ve Kişisel Verilerinizi yalnızca işlevlerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde kullanmasını sağlamak için makul adımları atacağız ve başka bir amaç için kullanmayacağız.


ŞİRKET'ya Site üzerinden yapılan bağışlar, üçüncü taraf bir ödeme sistemi kullanılarak işlenir. Kredi / Bankamatik kartı bilgileri, ödeme hizmetlerini sağlayan taraf ve onun bağlı bankası tarafından bağışınız için ödemeyi işleme koymak için gerekli görüldüğü şekilde saklanacaktır. Kredi / Bankamatik kartı bilgileriniz, yalnızca sizin yetkilendirmeniz üzerine gelecekteki işlemler için işlemci tarafından saklanacaktır. Daha sonra bu tür bilgilerin saklanmasını istemediğinize karar verirseniz, bizimle ……..@.......... adresinden iletişime geçebilirsiniz ve bu tür bilgileri kaldırmak için işlemciyle iş birliği yapacağız.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SAKLIYORUZ?
Bilgilerinizi aşağıdaki şekilde saklayacağız:

 • Siteyi ziyaret ettiğinizde tesadüfen toplanan teknik veriler (örn. IP adresi, cihaz bilgileri) ……… gün/ay boyunca saklanacaktır;
 • Bizimle iletişim kurmak için kaydolursanız, bilgilerinizi siz abonelikten çıkana kadar saklayacağız, ardından yalnızca abonelikten çıkma tercihinize saygı göstermemizi sağlayacak bilgileri saklayacağız;
 • Bize Site aracılığıyla bağışta bulunursanız, ödemenizi işleme koymak ve işlemlerin uygun şekilde işlenmesini, ödenmesini, geri ödenmesini veya geri ödemesini sağlamak, dolandırıcılığın tanımlanmasına yardımcı olmak ve para karşıtlığına uymak için bilgilerinizi saklayacağız. 
 • ŞİRKET'da bir pozisyon için başvurursanız, bilgilerinizi işe alma sürecini kolaylaştırmak için gerekli bir süre boyunca saklayacağız, ilgi alanınıza veya profilinize uygun yeni pozisyonlar hakkında size bildirimler sunacağız ve her iki durumda da ……. aydan fazla olmamak kaydıyla saklayacağız. Başarılı bir adaysanız, bilgileriniz, istihdam süreniz artı istihdamınızın sona ermesini takip eden … yıl boyunca çalışan dosyanızın bir parçası olarak saklanacaktır.

Saklama süresinin sonunda, geçmiş davranışları anlamamıza ve Siteyi geliştirmemize yardımcı olmak için bilgilerinizi toplu ve anonim bir biçimde saklayabiliriz.

Kişisel Verileriniz, yasa veya mahkeme emri gerektirmesi halinde ve / veya yasal talepleri savunmak veya takip etmek için gerektiğinde daha uzun süre saklanacaktır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA NASIL PAYLAŞIYORUZ
ŞİRKET dünya çapında faaliyet gösterir ve Kişisel Verileriniz, talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak amacıyla, ikamet ettiğiniz yargı alanı dışındaki yargı bölgelerinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Hizmet Sağlayıcılara aktarılacaktır. Kişisel Verilerinizi, bizim adımıza hizmet verebilmeleri için Hizmet Sağlayıcılarımız ile paylaşıyoruz. Servis Sağlayıcılarımızdan Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık ve yetkisiz kullanım, erişim veya değiştirmeye karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almalarını istiyoruz.
İş başvurusu aracılığıyla bir istihdam başvurusunun bir parçası olarak Kişisel Verileri gönderen kullanıcılar için, referans sağlayabilmeleri için sizi tanımak amacıyla bilgilerinizi paylaşacağız.
Burada belirtilenler hariç olmak üzere Site aracılığıyla sağladığınız Kişisel Verileri önceden yazılı izniniz olmadan satmayacağız.
Yasal olarak gerekli olması halinde veya böyle bir kullanımın aşağıdakiler için makul bir şekilde gerekli olduğuna dair iyi niyetli bir inancımız varsa, bilgilerinizi kolluk kuvvetleri, resmi makamlar veya diğer kuruluşlarla paylaşacağız:

 • yasal bir zorunluluk, süreç veya talebe uymak;
 • olası herhangi bir ihlalin araştırılması dahil olmak üzere hüküm ve koşullarımızı ve diğer sözleşmelerimizi uygulamak;
 • Güvenlik, dolandırıcılık veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka şekilde ele almak; veya
 • Yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde haklarımızı, mülkümüzü veya güvenliğimizi veya kullanıcılarımızın, üçüncü tarafların veya halkın haklarını korumak (dolandırıcılıktan korunma ve kredi riskinin azaltılması amacıyla diğer şirket ve kuruluşlarla bilgi alışverişi dahil).


Bilgilerinizi üçüncü şahıslara da açıklayacağız:

 

 • Herhangi bir işi veya varlığı satmamız veya satın almamız durumunda, bu durumda verilerinizi bu tür iş veya varlıkların muhtemel satıcısına veya alıcısına ifşa edeceğiz; veya
 • Eğer biz veya büyük ölçüde tüm varlıklarımız üçüncü bir şahıs tarafından satın alınırsa, bu durumda devredilen varlıklar sizin hakkınızda bizim tarafımızdan tutulan bilgileri içerecektir.

ŞİRKET, Kişisel Verilerinizle ilgili geçerli yerel yasalara uyacak ve Kişisel Verilerinizi aktarımdan önceki aynı korumaya tabi tutmak için makul çabayı gösterecektir. Kişisel Verileriniz farklı bir gizlilik politikasına tabi olursa, ŞİRKET geçerli yerel yasalara uyacak ve aksi takdirde bu tür bir değişikliği size bildirmek için makul çabayı gösterecektir.


6698 sayılı Kanun uyarınca ilgili kişilerin verilerine ilişkin bilgi talep etme hakkı vardır. ŞİRKET, Kişisel Verilerinizin paylaşılmasını önleme hakkınızın yanı sıra bunu yapmanın ücretsiz bir yolunu size bildirecektir. ………@..... adresine yazarak ilgili kişi haklarınızı kullanabilirsiniz. 


ÇEREZLER VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİ
Basit olması için burada tanımlama bilgileri olarak anılan izleme teknolojileri, tarama etkinliğiniz hakkında küçük bilgi parçalarını toplamak ve saklamak için tasarlanmıştır ve genellikle oturum yönetimi, multimedya oynatma ve performans izleme dahil olmak üzere bir dizi işlevi etkinleştirmek için kullanılır. Siteyi ziyaret ettiğinizde, çerezler bizim tarafımızdan veya Servis Sağlayıcılar tarafından tarayıcınıza, tercihleriniz ve Site görüntüleme kalıpları hakkındaki bilgileri kaydetmek için ayarlanır. Çerezler ve bunların nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgiyi http://www.allaboutcookies.org/ adresinde bulabilirsiniz . Çerezleri aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

 • Size alakalı içerik sağlamak;
 • Multimedya oynatma ve sosyal medya entegrasyonunun etkinleştirilmesi;
 • Oturum yönetimi ve güvenlik özellikleri sağlamak;
 • Site performansını ve içerik alaka düzeyini iyileştirme

Sitede kullandığımız çerez türleri ve bunları nasıl kontrol edeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen ……………… adresinde bulunan Çerez Politikamıza başvurun. İşbu politika da bu Gizlilik Politikasının bir parçasıdır.


BAĞLANTILI SİTELER
Size kolaylık sağlamak için, Sitede diğer web sitelerine ("Bağlantılı Siteler") bağlantı veren köprüler yayınlanabilir. Herhangi bir Bağlantılı Sitenin veya sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz herhangi bir şirketin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz ve bu Gizlilik Politikası geçerli değildir. Bağlantılı Siteler, Sitede topladıklarımıza ek olarak bilgi toplayabilir. Bu Bağlantılı Sitelerin hiçbirini, bu Bağlantılı Sitelerde açıklanan veya sunulan hizmetleri veya ürünleri veya Bağlantılı Sitelerde yer alan herhangi bir içeriği onaylamıyoruz. Hakkınızda toplanan bilgilerin nasıl kullanıldığını ve korunduğunu anlamak için ziyaret ettiğiniz herhangi bir Bağlantılı Sitenin gizlilik politikasını aramanızı ve okumanızı öneririz.


ÇOCUKLAR
Site, 18 yaşın altındaki çocukların kullanımına yönelik değildir ve bu tür çocuklardan bilerek Kişisel Veri toplamayız. 18 yaşın altındaki bir çocuktan farkında olmadan Kişisel Veri topladığımızın farkına varırsak, bu bilgileri Sitemizden, kayıtlarımızdan ve veri tabanımızdan silmek için tüm makul çabayı göstereceğiz. 18 yaşın altındaki bir çocuktan farkında olmadan Kişisel Veri topladığımızın farkına varırsanız, lütfen hemen ………..@......... adresine yazarak bizimle iletişime  geçin .
Bu kaldırma işlemi, tam veya kapsamlı bir kaldırmayı garanti edemez. Örneğin, arama motorları ve ŞİRKET'nın kontrol etmediği diğerleri gibi üçüncü taraflar bu tür içeriği yeniden yayınlamış veya arşivlemiş olabilir.


GÜVENLİK
Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık ve yetkisiz kullanım, erişim veya değiştirmeye karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler kullanıyoruz. Siteye gönderilen ve Site tarafından sunulan bilgileri Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) teknolojisini kullanarak şifreleriz. Bu verileri şifreleyerek TLS, İnternette dolaşırken herhangi birinin bu verileri okumasını engellemeye çalışır. Ne yazık ki, bilgilerin internet veya e-posta yoluyla iletilmesi tamamen güvenli değildir. Kişisel Verilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacak olsak da, Site veya e-posta yoluyla iletilen bilgilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz; herhangi bir iletim riski size aittir. 


HAKLARINIZ
Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilere ilişkin bilgi alma hakkına sahipsiniz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, hangi amaçla işlendiğini ve kimlere aktarıldığını öğrenme haklarına da sahipsiniz. Bu hakları bizimle ………..@...... adresinden iletişime geçerek kullanabilirsiniz . Kişisel Verilerinizin saklanmasının gerekli olduğu durumlarda, örneğin yasal bir ihtilaf bağlamında veya kanunun gerektirdiği şekilde, düzeltme veya silme talebinizi reddedebiliriz.


Kişisel verilerinizi işlememiz için bize izin verdiğinizde, …….@........ adresinden bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz .
Herhangi bir zamanda, bu tür amaçlar için profiller oluşturduğumuz yerler de dahil olmak üzere, size pazarlama göndermek amacıyla sizinle ilgili Kişisel Verileri işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz, pazarlama amacıyla verilerinizi işlememizi reddetmeniz durumunda Kişisel Verileri bu amaçla işlemeyi durduracağız.


ŞİKAYETLER
Kişisel Verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında bir başvuruda bulunmak istemeniz durumunda, lütfen öncelikle ……………..sayfasında yer alan formu doldurup tarafımıza iletiniz. Başvurunuzun Kanuna uygun olması durumunda en geç 30 gün içerisinde yanıtlayacağız. 


BU ŞİRKET GİZLİLİK POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman revize edeceğiz. Bunu yaparsak, yeni politikayı web sitemizde yayınlayacağız ve geçerlilik tarihini değiştireceğiz, bu nedenle sık sık gözden geçirmenizi öneririz. Bu Gizlilik Politikasındaki değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, yerel yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.